REGULAMIN USŁUGI EMAILLABS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Usługi EMAILLABS, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia przez VERCOM usługi polegającej na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości EMAIL oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości EMAIL, a także na przesyłaniu Klientowi poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta.
2. EMAILLABS jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), a niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy.

§2. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich następującymi definicjami:
a. Adres IP – stały adres przypisany Serwerowi SMTP identyfikujący go w sieci Internet; Adres IP może być współdzielony lub dedykowany Klientowi, w zależności od wybranej przez niego opcji;
b. Aktywacja – aktywacja Konta dokonana przez VERCOM po pozytywnej weryfikacji Klienta, znosząca ograniczenie liczby wysyłanych Wiadomości EMAIL w ciągu godziny;
c. Cennik – zestawienie rodzaju i wysokości opłat należnych VERCOM z tytułu świadczenia Klientowi EMAILLABS oraz zasad ich naliczania, w szczególności cen jednostkowych za wysłanie Wiadomości EMAIL oraz cen dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS;
d. EMAILLABS – usługa świadczona drogą elektroniczną przez VERCOM na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu Klientowi poprzez sieć Internet Serwera SMTP służącego do wysyłki Wiadomości EMAIL oraz Panelu Klienta służącego do analizy prowadzonych wysyłek Wiadomości EMAIL, a także na przesyłaniu Klientowi poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta; nieograniczoność podstawowych funkcjonalności EMAILLABS oraz dostępność dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS uzależniona jest od Aktywacji;
e. Faktura VAT – dokument księgowy wystawiany Klientowi przez VERCOM, na podstawie którego Klient uiszcza opłatę za EMAILLABS; termin płatności Faktury ustala się na 14 dni od dnia jej wystawienia;
f. Hasło – ciąg co najmniej 8 znaków alfanumerycznych, zawierający co najmniej jedną wielką i małą literę, oraz cyfrę, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
g. Klient – posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą; zawierana z VERCOM Umowa jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą Klienta;
h. Konto – konto Klienta udostępniane mu w Serwisie Internetowym w celu dostępu do Panelu Klienta; Klient może mieć wyłącznie jedno Konto, o ile Regulamin nie stanowi inaczej;
i. Login – ciąg co najmniej 6 znaków alfanumerycznych, wskazany podczas Rejestracji przez Klienta, umożliwiający każdorazowy dostęp do Konta;
j. Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Klienta wobec VERCOM z tytułu świadczenia EMAILLABS, rozpoczynający się 1. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a kończący się w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego;
k. Okres Testowy – trwający miesiąc okres, w którym Klienci wybrani według swobodnego uznania VERCOM mogą korzystać z EMAILLABS nieodpłatnie;
l. Opłata Miesięczna – opłata za korzystanie przez Klienta z EMAILLABS, w części płatna na koniec Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie liczby wysłanych Wiadomości EMAIL w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego, a w części płatna przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego – ustalona na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym; Opłata Miesięczna łącznie dokumentowana jest Fakturą VAT;
m. Panel Klienta – udostępnione Klientowi w ramach Konta, poprzez sieć Internet, po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, oprogramowanie umożliwiające Klientowi obsługę i zarządzanie EMAILLABS, w tym analizę i podgląd wysłanych Wiadomości EMAIL, przy czym zakres jego funkcjonalności jest warunkowany przez wybór dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS przez Klienta;
n. Rejestracja – jednorazowy proces utworzenia Konta, poprzedzony akceptacją Regulaminu przez Klienta; potwierdzenie Rejestracji przez Klienta jest równoważne z przyjęciem przez Klienta złożonej przez VERCOM oferty zawarcia Umowy między Klientem a VERCOM;
o. Serwer SMTP – udostępniany Klientowi wirtualny serwer wydzielony z fizycznego serwera należącego do VERCOM, do którego przypisany jest Adres IP, służący do wysyłki Wiadomości EMAIL; Serwer SMTP może być współdzielony lub dedykowany Klientowi, w zależności od wybranej przez niego opcji;
p. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny w sieci Internet pod adresem www.EMAILLABS.pl;
q. Strona – w liczbie pojedynczej „Strona” oznacza VERCOM albo Klienta, a w liczbie mnogiej „Strony” oznaczają VERCOM oraz Klienta;
r. Umowa – zawarta pisemnie albo drogą elektroniczną, wówczas poprzez potwierdzenie przez VERCOM Rejestracji, umowa o świadczenie EMAILLABS pomiędzy VERCOM a Klientem, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin oraz Cennik;
s. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 ze zm.);
t. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204);
u. VERCOM – VERCOM S.A., ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618 (Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy); adres elektroniczny: biuro@EMAILLABS.pl;
v. Wiadomość EMAIL – wiadomość tekstowa, mogąca zawierać grafikę oraz formatowanie HTML, o treści podanej przez Klienta, wysłana przez Klienta na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, przy wykorzystaniu Serwera SMTP.

§3. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowa może zostać zawarta pisemnie, z chwilą złożenia przez Strony swoich podpisów pod Umową, lub drogą elektroniczną, z chwilą potwierdzenia przez Klienta Rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się w Serwisie Internetowym poprzez:
a) podanie przez Klienta następujących danych:
– wybranego przez Klienta Loginu, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji,
– adresu e-mail Klienta, dotychczas niepodawanego w trakcie innej Rejestracji, ani niebędącego adresem jednorazowym,
– imienia lub nazwy Klienta,
– numeru telefonu Klienta, celem przesłania mu Hasła,
b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta,
c) kliknięcie przycisku „Zarejestruj”.
3. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji adres e-mail wiadomość elektroniczną zawierającą link, którego kliknięcie będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji przez Klienta.
4. Potwierdzenie Rejestracji stanowi przyjęcie przez Klienta, pochodzącej od VERCOM, oferty zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzyma na podany podczas Rejestracji numer telefonu wiadomość tekstową (SMS) zawierającą Hasło. Klient może dokonać zmiany Hasła w Panelu Klienta.
6. Każda ze Stron zobowiązana jest każdorazowo, w terminie 3 dni roboczych od daty zdarzenia, informować drugą Stronę o zmianie swoich danych podanych podczas lub po dokonaniu Rejestracji (Klient) lub w Regulaminie (VERCOM) pod rygorem uznania wiadomości skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

§4. POCZĄTEK ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS
1. Rozpoczęcie świadczenia EMAILLABS następuje niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji przez Klienta.
2. Wraz z rozpoczęciem świadczenia EMAILLABS przez VERCOM, Klient uzyskuje możliwość wysłania Wiadomości EMAIL, w limicie 400 Wiadomości EMAIL na dzień oraz dostęp do Panelu Klienta, a także otrzymywać będzie poradniki poświęcone sposobom zastosowania funkcjonalności EMAILLABS w działalności Klienta.
3. Klient może rozpocząć korzystanie z EMAILLABS niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji, jednakże w terminie 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji zobowiązany jest do uzupełnienia w swym Koncie podanych danych, o następujące:
– nazwisko i firma Klienta,
– adres serwisu internetowego Klienta, w którym będzie wykorzystywał EMAILLABS,
– adres zamieszkania lub siedziby Klienta,
– posiadany przez Klienta numer NIP/KRS.
4. W przypadku niepodania przez Klienta danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu w czasie 48 godzin od potwierdzenia Rejestracji, Klient utraci dostęp do Panelu Klienta. VERCOM ponownie umożliwi Klientowi dostęp do Panelu Klienta po podaniu danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu.
5. Po podaniu przez Klienta danych wskazanych w §4 ust. 3 Regulaminu, VERCOM w terminie 3 dni roboczych przeprowadzi weryfikację Klienta, mającą na celu upewnienie się przez VERCOM, że:
a) Klient podał swoje prawdziwe dane,
b) Klient nie posiada już innego Konta,
c) Klient będzie przestrzegał prawa i Regulaminu,
d) Wiadomości EMAIL wysyłane przez Klienta nie wpłyną negatywnie na jakość świadczonego przez VERCOM EMAILLABS.
Po pozytywnej weryfikacji Klienta zostanie dokonana Aktywacja.
6. W okresie pomiędzy Rejestracją a Aktywacją, VERCOM może, bez podawania przyczyn, wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, ograniczyć lub zawiesić świadczenie Klientowi EMAILLABS na czas nieokreślony. W szczególności negatywny wynik weryfikacji Klienta skutkować będzie wypowiedzeniem przez VERCOM Klientowi Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. Dokonana przez VERCOM Aktywacja znosi limit wysyłanych Wiadomości EMAIL w ciągu dnia, o którym mowa w §4 ust. 2 Regulaminu.

§5. PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI EMAILLABS
1. Każdy Klient ma prawo do wykorzystania EMAILLABS w swoich działaniach promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych, także przed Aktywacją, przy czym dodatkowo odpłatne funkcjonalności EMAILLABS wskazane w §6 Regulaminu mogą zostać udostępnione Klientowi dopiero po Aktywacji.
2. Każdy Klient może wysłać Wiadomości EMAIL przez Serwer SMTP dzięki odpowiedniej konfiguracji sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta, w szczególności poprzez wskazanie w ich ustawieniach jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP. Instrukcja prawidłowej konfiguracji znajduje się w Serwisie Internetowym, a ponadto VERCOM, w ramach obsługi Klienta, o której mowa w §8 Regulaminu, o ile będzie to możliwe i nie będzie rodziło dodatkowych kosztów po stronie VERCOM, deklaruje pomoc Klientowi przy konfiguracji, w celu prawidłowego ustawienia Serwera SMTP jako serwera poczty wychodzącej. VERCOM niniejszym zastrzega, że są to wymagania techniczne EMAILLABS, których mogą nie spełniać wszystkie sprzęty, usługi lub oprogramowania, z których korzysta Klient, wobec czego nie gwarantuje, że każdy Klient będzie mógł skorzystać z funkcjonalności EMAILLABS polegającej na wskazaniu w ich ustawieniach jako serwera poczty wychodzącej Adresu IP Serwera SMTP.
3. Każdy Klient może zapoznać się w Panelu Klienta ze statusem Wiadomości EMAIL, ich tematem, nazwą oraz adresem nadawcy i adresata, oraz statystyką kliknięć i otwarć Wiadomości EMAIL, przez 15 dni od dnia ich wysłania, chyba że Klient, po Aktywacji, w ramach dodatkowo odpłatnej funkcjonalności EMAILLABS, wybierze inaczej (do 30 lub 60 dni); przez czas nieograniczony przechowywane są informacje o niedostarczeniu Wiadomości EMAIL z przyczyn trwałych (hard-bounce). Klient może ustalić powyższe informacje dotyczące Wiadomości EMAIL także poza Panelem Klienta, przy wykorzystaniu swojego oprogramowania, jednakże wymaga to wysłania przez niego zapytania, gdyż VERCOM nie przesyła tych informacji automatycznie.
4. VERCOM dołącza do wysyłanych Wiadomości EMAIL dane nagłówkowe (SPF, DKIM) utrudniające podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalające zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL.
5. Korzystanie z EMAILLABS, w tym korzystanie z Panelu Klienta, wymaga:
a) użycia przez Klienta:
1) komputera klasy PC, w tym komputera przenośnego, o następujących minimalnych parametrach i konfiguracjach:
– system operacyjny: Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2, Apple Mac OS X 10.4.8 lub wyższy,
– przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Google Chrome 1.0 (lub ich nowsze wersje) a dla systemów Mac OS: Safari 3, Firefox 3, Google Chrome (lub ich nowsze wersje),
– włączona obsługa Java Script oraz Active Script w używanej przeglądarce,
– procesor: dla systemów Windows – Intel Pentium III 450MHz lub szybszy, a dla systemów Mac OS – Intel Core Duo 1.83 GHz lub szybszy; lub
2) urządzenia mobilnego, w tym tabletu lub smartfona, z systemem operacyjnym Android, iOS lub Windows Phone;
b) dostępu do sieci Internet;
c) zalogowania się w Serwisie Internetowym przy wykorzystaniu Loginu i Hasła.
6. VERCOM nie gwarantuje Klientowi natychmiastowej wysyłki Wiadomości EMAIL, albowiem szybkość wysyłki zależy od liczby Wiadomości EMAIL, od sprzętu, usług lub oprogramowania, z których korzysta Klient oraz od obciążenia Serwera SMTP.
7. VERCOM nie gwarantuje Klientowi dostarczenia do adresata wysłanych przez Klienta Wiadomości EMAIL, jednakże podejmuje należytą staranność by zostały one dostarczone. W szczególności VERCOM zawiera z wybranymi podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej) umowy mające na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL. Również od ustawień tych kont przez użytkowników lub te podmioty zależy możliwość wykorzystania przez Klienta części dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS względem Wiadomości EMAIL wysłanych na adresy tych kont, wobec czego VERCOM w tym zakresie nie może zagwarantować możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności EMAILLABS względem wszystkich Wiadomości EMAIL.
8. Serwer SMTP nie stanowi serwera poczty przychodzącej. VERCOM nie świadczy Klientowi usługi serwera poczty przychodzącej ani nie przydziela Klientowi żadnego adresu poczty przychodzącej, wobec czego Klient, chcący otrzymywać odpowiedzi od adresatów wysłanych Wiadomości EMAIL, musi samodzielnie uzyskać świadczenie takiej usługi oraz podać w Wiadomości EMAIL adres, który może być różny od adresu wskazanego w Loginie.
9. Poradniki poświęcone sposobom zastosowania funkcjonalności EMAILLABS w działalności Klienta nie stanowią niezamówionej informacji handlowej, a ich przesłanie Klientowi jest konieczne do realizacji Umowy i nie ma na celu marketingu bezpośredniego VERCOM ani żadnego innego podmiotu trzeciego. Każdy Klient może jednak zrezygnować w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania poradników poświęconych sposobom zastosowania powyższych funkcjonalności w działalności Klienta, tym samym zwalniając VERCOM z obowiązku przesyłania Klientowi tych poradników.
10. VERCOM może zwrócić się do Klienta o wyrażenie odrębnej zgody na przesyłanie innych treści niż poradniki, o których mowa w §5 ust. 9 Regulaminu, w szczególności informacji handlowej, na przetwarzanie lub udostępnienie danych osobowych Klienta oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

§6. DODATKOWO ODPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI USŁUGI EMAILLABS PO AKTYWACJI
1. Po Aktywacji, Klient jest uprawniony do wyboru dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS, w szczególności:
a) przyznania Klientowi dedykowanego Adresu IP,
b) rozszerzenia dostępu do Panelu Klienta (Pakiet PLUS),
c) udzielenia pełnego dostępu do Panelu Klienta (Pakiet BEZPIECZEŃSTWO).
W tym celu Klient powinien dokonać wyboru odpowiednich opcji w Koncie, a VERCOM zobowiązuje się udostępnić Klientowi wybrane dodatkowo odpłatne funkcjonalności EMAILLABS niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Klienta. Wybór przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS z kolejnej litery alfabetu powyższego wyliczenia oznacza, że Klientowi udostępnione zostaną również funkcjonalności wymienione we wszystkich wcześniejszych literach alfabetu; cena za przyznanie Klientowi dedykowanego Adresu IP musi być jednak uiszczana niezależnie od ceny pakietu.
2. W przypadku wybrania przez Klienta dowolnej z wyżej wymienionych dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS, Klient może dokupić przestrzeń dyskową w celu umożliwienia mu podglądu i archiwizacji Wiadomości EMAIL w ramach EMAILLABS.
3. Niezależnie od wyliczenia dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS z §6 ust. 1 Regulaminu, Klientowi na jego życzenie zostanie odpłatnie przydzielony przez VERCOM dodatkowy Adres IP. Przez przydzielenie Klientowi dodatkowego Adresu IP, rozumie się udostępnienie Klientowi dodatkowych Adresów IP wraz z dodatkowymi Serwerami SMTP, do których przypisane są te dodatkowe Adresy IP, w liczbie uzależnionej od wybranej przez Klienta opcji w Koncie. Wybór tych opcji przez Klienta będzie miał wpływ na szybkość wysyłki Wiadomości EMAIL, podział wysłanych Wiadomości EMAIL, analizę wysłanych Wiadomości EMAIL lub wielowątkowość wysyłania Wiadomości EMAIL. VERCOM nie gwarantuje, że dodatkowy Adres IP i dodatkowy Serwer SMTP będą dedykowane. W celu otrzymania przez Klienta dedykowanego Adresu IP oraz Serwera SMTP, VERCOM zaleca wybranie w Koncie opcji przyznania dedykowanego Adresu IP.
4. Przez przyznanie Klientowi dedykowanego Adresu IP, VERCOM zapewnia, że od chwili wybrania tej opcji przez Klienta aż do zakończenia Umowy, Klient będzie mógł korzystać z danego Adresu IP na wyłączność. Jednocześnie, ze względów technicznych, wybór tej opcji przez Klienta oznacza przyznanie mu na wyłączność również Serwera SMTP, do którego przypisany jest dany Adres IP. Wybór tej opcji przez Klienta jest ostateczny, co oznacza niemożność powrotnej zmiany Adresu IP z dedykowanego na współdzielony. Wraz z przyznaniem Klientowi dedykowanego Adresu IP, funkcjonalność EMAILLABS rozszerza się o następujące opcje:
a) wysoka początkowa reputacja dedykowanego Adresu IP, pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL;
b) możliwość indywidualnego spersonalizowania danych nagłówkowych Wiadomości EMAIL (DKIM), utrudniająca podszycie się osoby trzeciej pod Klienta oraz pozwalająca zwiększyć dostarczalność Wiadomości EMAIL, a także dopuszczająca przeniesienie tych danych przez Klienta poza EMAILLABS;
c) możliwość pobrania do pliku o rozszerzeniu .csv listy adresów poczty elektronicznej, na które wysłane Wiadomości EMAIL nie zostały dostarczone, oraz możliwość wgrania pliku zawierającego takie dane.
5. Możliwość przyznania Klientowi dedykowanego lub dodatkowego Adresu IP może być wyłączona, z uwagi na ograniczoną liczbę Adresów IP.
6. Przez rozszerzenie dostępu do Panelu Klienta, rozumie się udostępnienie Klientowi następujących dodatkowych funkcjonalności EMAILLABS, pozwalających na analizę wysłanych Wiadomości EMAIL, takich jak:
a) ich tagowanie (przykładowo jako rejestracyjnych, zmieniających hasła, sygnalizujących porzucone koszyki itp.),
b) informowanie o akcji podjętej względem nich przez adresata, w szczególności o ich przeczytaniu, skasowaniu lub oznaczeniu jako spam,
c) tworzenie list, w tym list ich adresatów, z podziałem na white-listy i black-listy,
d) tworzenie oddzielnych raportów ze względu na ich domenę,
e) możliwość wprowadzania automatycznych zmian w ich treści, polegających na umieszczaniu linków z indywidualnymi adresami stron internetowych, znajdujących się w wybranej przez Klienta domenie, zamiast domeny domyślnej.
7. Przez udzielenie pełnego dostępu do Panelu Klienta, rozumie się udostępnienie Klientowi wszystkich funkcjonalności EMAILLABS, w tym dodatkowo takich jak:
a) zabezpieczenie przed podszyciem się przez osobę trzecią pod Klienta, dzięki ustawieniu przez Klienta spersonalizowanych danych nagłówkowych DMARC także w domenie wskazanego przez siebie adresu nadawcy Wiadomości EMAIL, oraz dzięki możliwości uzyskania informacji o próbie podszycia się pod Klienta od podmiotu świadczącego usługę konta poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), na której adres została skierowana wiadomość z próbą podszycia się pod Klienta;
b) możliwość utworzenia przez Klienta dodatkowych Kont i przyznania im określonych praw, a także późniejsza możliwość odebrania przez Klienta tych praw lub usunięcia dodatkowych Kont;
c) logowanie podejmowanych działań w Panelu Klienta z możliwością wglądu przez Klienta w logi;
d) możliwość szyfrowania TLS wysyłania Wiadomości EMAIL;
e) możliwość ustawienia przez Klienta alertów dostarczalności, informujących o spadku dostarczalności Wiadomości EMAIL;
f) możliwość prowadzenia przez VERCOM, w interesie Klienta, indywidualnych ustaleń i negocjacji z podmiotami świadczącymi w Polsce usługi kont poczty elektronicznej (serwera poczty przychodzącej), mających na celu zwiększenie dostarczalności Wiadomości EMAIL i klasyfikację na odpowiednie zakładki;
g) możliwość nałożenia przez Klienta ograniczeń na Konto, dopuszczających do korzystania z niego wyłącznie z określonej puli adresów IP;
h) uzależniona od wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia Klienta z VERCOM, możliwość podziału naliczania wynagrodzenia należnego VERCOM, w tym także na podmioty inne niż Klient, oraz analogicznego podzielenia Faktury VAT;
i) możliwość indywidualnego uzgodnienia przez Klienta z VERCOM warunków świadczenia Klientowi EMAILLABS w zakresie jej dostępności, o której mowa w §7 ust. 2 Regulaminu, warunków informowania Klienta o zawieszeniu części z funkcjonalności EMAILLABS, o których mowa w §7 ust. 4 Regulaminu, oraz ustalenia szybkości wysyłki Wiadomości EMAIL, na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

§7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS
1. VERCOM udziela każdemu Klientowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania udostępnionego po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym, tylko i wyłącznie w celu obsługi i zarządzania EMAILLABS, oraz tylko i wyłącznie w zakresie wynikającym z wybranych przez Klienta opcji, na okres obowiązywania Umowy.
2. VERCOM zobowiązuje się dążyć do zapewnienia stałej dostępności EMAILLABS przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia, tak by EMAILLABS było dostępne dla Klienta przez nie mniej niż 99% czasu, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu.
3. VERCOM może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie EMAILLABS lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia EMAILLABS, niezależne od VERCOM, takie jak awaria sieci telekomunikacyjnej, klęski żywiołowe, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci.
4. VERCOM, po uprzednim poinformowaniu Klienta w terminie 2 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian, może tymczasowo, jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 godzin, zawiesić część z funkcjonalności EMAILLABS, w tym Panelu Klienta, w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w systemie.
5. VERCOM powiadomi Klienta o zaistniałych awariach u operatorów internetowych oraz telekomunikacyjnych, które mogą mieć wpływ na działanie EMAILLABS, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od operatorów.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z EMAILLABS zgodnie z zaleceniami i instrukcjami dostarczonymi mu przez VERCOM.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku korzystania z EMAILLABS niezgodnego z przeznaczeniem, prawem lub Regulaminem.
8. Zakazane jest wysyłanie poprzez EMAILLABS Wiadomości EMAIL, zawierających treści sprzeczne z polskim prawem, w szczególności obrażające osoby trzecie, nawołujące do nienawiści rasowej oraz zawierające treści pornograficzne.
9. Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

§8. OBSŁUGA KLIENTA
Klient może zasięgać informacji w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną (bok@EMAILLABS.pl), w Serwisie Internetowym lub pisemnie na adres siedziby VERCOM. Opcjonalnie, w przypadku wybrania przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności EMAILLABS, może on zasięgać informacji także telefonicznie pod numerem: +48 61 622 23 24. VERCOM będzie udzielał odpowiedzi Klientowi w godzinach pracy VERCOM. VERCOM pod adresem swojej siedziby nie posiada lokalu przeznaczonego do osobistego obsługiwania Klientów.

§9. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUGI EMAILLABS
1. VERCOM świadczy Klientowi EMAILLABS odpłatnie, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Regulaminu.
2. VERCOM może, według swojego swobodnego uznania, przyznać Klientowi Okres Testowy, w którym Klient będzie mógł korzystać z EMAILLABS, w tym także z normalnie dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, całkowicie nieodpłatnie.
3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz VERCOM należności z tytułu korzystania z EMAILLABS w wysokości wynikającej z Cennika, powiększonej o należny podatek VAT.
4. Wszelkie należności na rzecz VERCOM z tytułu korzystania przez Klienta z EMAILLABS będą uiszczane na podstawie prawidłowo wystawionych i doręczonych Klientowi Faktur VAT, na wskazany w nich rachunek bankowy VERCOM. Klient może podczas Rejestracji, lub później w swoim Koncie, wyrazić zgodę na wystawianie oraz udostępnianie mu faktur elektronicznych, a także upoważnić VERCOM do przesyłania na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej lub powiadomienia o wystawieniu oraz udostępnieniu faktury w Koncie.
5. Faktura będzie obejmować Opłatę Miesięczną za Okres Rozliczeniowy oraz inne należności naliczane w wysokości ustalonej w Cenniku, przy czym obejmować będzie łącznie wynagrodzenie należne VERCOM za:
a) kończący się Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie liczby wysłanych Wiadomości EMAIL w trakcie tego kończącego się Okresu Rozliczeniowego i płatne z dołu na koniec tego Okresu Rozliczeniowego,
b) kolejny Okres Rozliczeniowy – w części ustalonej na podstawie wybranych przez Klienta dodatkowo odpłatnych funkcjonalności, mających funkcjonować w tym kolejnym Okresie Rozliczeniowym i płatne z góry przed rozpoczęciem się kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
6. Wskazane w Cenniku wynagrodzenia za dodatkowo odpłatne funkcjonalności EMAILLABS ulegają stosunkowemu zmniejszeniu za część Okresu Rozliczeniowego, w którym nie były Klientowi świadczone, z uwagi na rozpoczęcie ich świadczenia przez VERCOM w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego lub z uwagi na przerwę w świadczeniu EMAILLABS przez VERCOM, trwającą łącznie co najmniej 24 godziny w danym Okresie Rozliczeniowym, z zastrzeżeniem §9 ust. 11 zd. 2 Regulaminu. Jeżeli kwota, o którą zmniejszono wynagrodzenie w danym Okresie Rozliczeniowym, została już uiszczona przez Klienta, to automatycznie zaliczana jest na poczet wynagrodzenia w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
7. W przypadku braku płatności w terminie określonym w Fakturze VAT, VERCOM niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Jeżeli brak zapłaty nastąpił z powodu braku doręczenia Faktury VAT Klientowi, Strony dołożą wszelkich starań, aby ta Faktura VAT została doręczona niezwłocznie i w tym samym trybie została dokonana za nią płatność.
8. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VERCOM.
9. VERCOM przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w płatności, w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących na dzień powstania zadłużenia.
10. VERCOM w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia, ma prawo zaliczać bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na pokrycie zaległego wynagrodzenia lub odsetek ustawowych, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez Klienta.
11. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 21 dni licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma prawo zawiesić świadczenie EMAILLABS do czasu dokonania przez Klienta pełnej zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi. VERCOM przysługuje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia świadczenia EMAILLABS spowodowany opóźnieniem w zapłacie przez Klienta całości lub części wynagrodzenia lub odsetek ustawowych.
12. VERCOM, w przypadku opóźnienia w płatności całości lub części wynagrodzenia przekraczającego 28 dni, licząc od dnia zawiadomienia o braku płatności w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, ma prawo wypowiedzieć Umowę Klientowi ze skutkiem natychmiastowym.

§10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwej realizacji postanowień Umowy, Klient, jako administrator danych, powierza VERCOM do przetwarzania dane osobowe – imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy oraz adresy poczty elektronicznej osób lub innych podmiotów, do których wysyłane będą Wiadomości EMAIL – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wynikających z Umowy.
2. Klient oświadcza, ze zgromadził dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. VERCOM oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz w celu w niej określonym.
4. VERCOM przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. VERCOM w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
5. VERCOM nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla VERCOM, z zastrzeżeniem, że, w imieniu VERCOM powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie VERCOM wpisze do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
6. VERCOM oświadcza, że przeszkolił swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz zebrał od nich oświadczenia o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
7. Klient uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli właściwego przetwarzania przez VERCOM powierzonych danych osobowych. Klient powiadomi VERCOM o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a VERCOM zobowiązany jest umożliwić Klientowi przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania danych osobowych oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji niniejszych postanowień.
8. W przypadku rozwiązania Umowy VERCOM zobowiązany jest do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe.
9. VERCOM będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał podane przez Klienta dane w celu wykonania Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
10. Dostęp do danych Klienta jak i wszelkich danych wprowadzonych przez niego ma wyłącznie sam Klient oraz odpowiednio przeszkolona kadra VERCOM. Żadne dane Klienta nie były nigdy, nie są i nie będą w przyszłości udostępniane czy odsprzedawane bez jego zgody.
11. VERCOM ma prawo wykorzystywać informacje o powzięciu współpracy z Klientem, poprzez zawarcie niniejszej Umowy, do własnych działań promocyjnych.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. VERCOM nie odpowiada za treści wysyłane poprzez Klienta przy wykorzystaniu Serwera SMTP w ramach EMAILLABS, w szczególności nie odpowiada za wysłane przez Klienta Wiadomości EMAIL.
2. Strony ograniczają odpowiedzialność VERCOM w ten sposób, że jakakolwiek odpowiedzialność VERCOM, jeżeli taka by powstała, nie będzie obejmować ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści, a także będzie ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez VERCOM od Klienta z tytułu Umowy.
3. VERCOM nie ponosi odpowiedzialności za Wiadomości EMAIL wysłane z opóźnieniem, Wiadomości EMAIL, które nie mogły zostać wysłane z powodów technicznych niezależnych od VERCOM ani za Wiadomości EMAIL, które nie zostały prawidłowo skolejkowane w przypadku wysyłki zdalnej.
4. Każda ze Stron oświadcza, że uzyskane w czasie trwania współpracy oraz w związku z realizacją Umowy wszelkie dane dotyczące działalności drugiej Strony, stanowić będą informacje poufne, które nie będą przekazywane instytucjom i osobom nieuprawnionym ustawowo do ich wglądu przez okres trwania współpracy, jak również przez okres 10 (dziesięciu) lat po zakończeniu współpracy.

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient może złożyć reklamację pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, o którym mowa w §8 Regulaminu.
2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu dokumentu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie, złożonego w sposób wskazany w §12 ust. 1 Regulaminu.
3. Reklamacja może być złożona w terminie do 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy, pod rygorem utraty prawa Klienta do ewentualnych roszczeń przeciwko VERCOM z tytułu wystąpienia tego zdarzenia. Reklamację złożoną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
4. VERCOM udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza negatywne rozpatrzenie reklamacji.
5. Wszelkie spory związane z Umową, po negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby VERCOM.

§ 13. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, z zastrzeżeniem uprawnień VERCOM wskazanych w §4 ust. 6 Regulaminu, w §9 ust. 11 Regulaminu, oraz w §13 ust. 3 Regulaminu, a także uprawnień Klienta wskazanych w §13 ust. 4 Regulaminu oraz §14 ust. 4 Regulaminu.
3. VERCOM może wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
a) Klient narusza postanowienia Regulaminu lub Umowy, bądź podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług VERCOM, w tym w szczególności EMAILLABS;
b) Klient korzysta z usług VERCOM, w tym w szczególności EMAILLABS, w sposób niezgodny z prawem, w szczególności narusza zakazy, o których mowa w § 7 ust. 8 i 9 Regulaminu;
c) dane lub informacje podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są nieprawdziwe;
d) Klient wysyła niezamówione wiadomości e-mail, osobom lub firmom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, w szczególności o charakterze promocyjnym i reklamowym;
e) Klient używa telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo nieuzyskania uprzedniej zgody, o której mowa w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego;
f) Klient podszywa się poprzez edycję pola nadawcy e-mail pod adres e-mail, którego właściciel nie wyraził na to zgody;
g) Klient używa w polu nadawcy wiadomości e-mail treści, które mogą wprowadzić w błąd odbiorcę, nazwy instytucji, firm i znaków towarowych, do których używania nie ma prawa;
4. Klient może wypowiedzieć VERCOM Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie przerwy w świadczeniu EMAILLABS, zawinionej przez VERCOM, trwającej dłużej niż 5 dni w danym miesiącu kalendarzowym, jeżeli pomimo wezwania VERCOM przez Klienta do wznowienia świadczenia EMAILLABS i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, VERCOM nie wznowi świadczenia EMAILLABS.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, rozwiązanie Umowy następuje w dniu, w którym druga Strona miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia złożonego przez Stronę wypowiadającą Umowę.
6. Oświadczenia Stron dotyczące wypowiedzenia Umowy mogą zostać przesłane drogą elektroniczną na podany przez Strony adres poczty elektronicznej.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Cennikiem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym dla Umowy, wynikających z niej roszczeń oraz czynów niedozwolonych związanych z nią, będzie prawo polskie.
4. VERCOM jest uprawniony do zmiany Regulaminu lub Cennika w czasie trwania Umowy. VERCOM powiadomi Klienta o każdej zmianie Regulaminu lub Cennika z wyprzedzeniem, co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego Regulaminu i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.
5. Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, zawarta między nimi Umowa może zostać zmieniona także bez zmiany Regulaminu ani Cennika.
6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przez VERCOM przed zawarciem Umowy w Serwisie Internetowym, czyli w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, także na każde jego żądanie.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 07.10.2015r.